Reference

Akviziční činnost:

 

Nafigate Corporation - příprava společnosti na vstup investorů, řízení IPO, komplexní audit projektů a návrh strategie dalšího rozvoje.

 

Photon Energy N.V. - rozvoj projektů, akviziční činnost.

 

Unicapital Distribuce - akvizice pro Českomoravskou energetiku.

 

Meinl Investment Group AG - ze skupiny Mainl Bank AG - projekt vybudování komplexního závodu na zpracování dřeva a výroby standardizovaných biopaliv na území Ruské federace.

 

Město Ostrava – poradenství a správa majetku v oblasti portfolia cenných papírů, řízení a realizace akvizičního procesu v navyšování akciového podílu v Severomoravské energetice, a.s. a Severomoravské plynárenské, a.s.

 

GRISOFT Inc., GRISOFT, s.r.o., dnes AVG – poradenská činnost při rozvoji a řízení společnosti, asistence v rámci IPO, významný majetkový podíl podílející se na ovládání společnosti, práce v boardu, vyhledávání finančních a strategických investorů, koordinace akcionářů

 

Software 602 a.s., Software 602 Slovensko - asistence v rámci IPO, poradenská činnost v oblasti obchodu, komunikace a politického PR, zastupování zájmů společnosti na území SR v rámci projektu INFOVEK, vyhledávání a monitoring možných strategických partnerů.

 

SILCOM Multimedia s.r.o. - poradenská činnost v oblasti obchodu, komunikace a politického PR, zastupování zájmů společnosti na území SR v rámci projektu INFOVEK, vyhledávání a monitoring možných strategických partnerů.

 

Czech Biomass Team - trader proexportní aliance Czech Biomass Team vertikálně sdružující partnery v oblasti zpracování biomasy.

 

Akviziční činnost - pro společnosti Ondeo Services (dříve Lyonnaise des Eaux), Anglian Water, Vivendi Water a Dalkia (dnes skupina Veolia), Česká spořitelna, Penta Investments, Marius Pedersen Česká republika a Slovenská republika, MVV Energie CZ (dříve MVV EPS) a jejich zástupce, příp. jejich pověřené partnery a poradce.

 


 

Reference dotační poradenství:

 

IROP – Výzva č 10. – Kybernetická bezpečnost v MN Ostrava

 

SAPARD - předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkov-a – projekt Jesenická Biopaliva – výstavba podniku na zpracování biomasy

 

Regionální operační programy – Olomoucký kraj – projekt výrobní linky na zpracování biomasy

 

Operační programy průmyslu a podnikání – OPPI, OPPIK

  • Marketing – vznik přeshraničního klastru Czech Biomass Team
  • Impuls – Jesenická Biopaliv spol. s r.o. - Vývoj granulovacího zařízení vyšších užitných vlastností

 

Aplikace:

  • Best Business – Využití spektroskopie
  • Nafigate Corporation – Nanovlákenné aplikace
  • Vítkovice výzkum a vývoj a.s. - Vývoj technologických postupů výroby masteralloy slitin pro přesné lití.
  • TIPA spol. s r.o. – Vývoj multifunkčního čidla

 

INTEREG III A – Kooperace s Rakouskou energetickou agenturou a Dolnorakouskou obchodní komorou – vznik Česko-rakouského biomas/bioplynového klastru

 

Program PROGRES – Českomoravská záruční a rozvojová banka – Využití sluneční energie – výstavba fotovoltaické elektrárny – Bioenergy FVE & HE s.r.o.

 

Technologická agentura české republiky – programy Alfa a Epsilon – společnost INOVIUM a.s. – projekt Hydrodynamické čerpadlo vyšších užitných vlastností

 

Horizont 2020 – Photon Energy NV – projekt Sollar Off Grid – phase 1

 

Státní agentura pro podporu investice Czechinvest - Investiční pobídka pro projekt společnosti Vítkovice – vývoj a výzkum – technické aplikace a.s. – Maestoso Advanced Materials – výstavba závodu na superslitiny.